Πολιτική για το περιβάλλον

    Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος, η Intersys συμπράττει στο ευρύτερο έργο για τη διατήρηση ενός βιώσιμου κόσμου και τη διαφύλαξή του για τις μελλοντικές γενιές. Διατηρώντας μακρόχρονες συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού που διακρίνονται για τo έργο τους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές τους για το περιβάλλον, συμμετέχει εμπράκτως στη μετάβαση από το στάδιο της συντονισμένης αντίδρασης (re-active) στην προληπτική παρέμβαση (pro-active) με κύριο στόχο την ευημερία και εξέλιξη του ανθρώπου σε αρμονία με τη φύση.

    Η Intersys πιστή στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος σύναψε συμφωνία με την εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με σκοπό την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.


    Αν στη συσκευασία του προϊόντος σας εμφανίζεται το παρακάτω σύμβολο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες για τυχόν μελλοντική απόρριψή του.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Α.Η.Η.Ε) (2002/96/ΕΚ) και την εθνική νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής, όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗE). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων θα μπορούσε να έχει πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗE. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.electrocycle.gr  ( Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος: Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

    Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση και η περιβαλλοντικά ορθή επεξεργασία Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, ανακατασκευής και ανακύκλωσης, η INTERSYS Α.Ε. παρέχει πληροφορίες επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας για κάθε τύπο νέου Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά, εντός ενός έτους από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά.


    Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν, στο μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.117 -5/3/2004 - Άρθρο 12 Παράγραφος 1) σε συμμόρφωση με την Οδηγία (2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 - Άρθρο 11 Παράγραφος 1) τα διάφορα συστατικά και υλικά ΗΗΕ καθώς και την θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ.


   Για να λάβετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες από την INTERSYS Α.Ε. παρακαλούμε υποβάλλετε σχετικό αίτημά σας στο Τμήμα Περιβάλλοντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
environment@intersys.gr