• Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος http://www.intersys.gr/invoices αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας "Ιntersys Α.Ε.", και διατίθεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο http://www.intersys.gr/invoices.

Ο δικτυακός τόπος http://www.intersys.gr/invoices αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας "Ιntersys Α.Ε." και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο για εμπορική χρήση κατόπιν ρητής άδειας της Intersys A.E (χρησιμοποιώντας userid & password) και κατόπιν υπογραφής από τον δεσμεύοντα την επιχείρηση (συνεργάτη) και μόνο για την άντληση πληροφοριών σε σχέση με την εταιρία του.

Προτρέπεται ο χρήστης να αλλάζει συχνά password και να μην τα γνωστοποιεί σε τρίτους. Η INTERSYS A.E. πότε δεν θα ζητήσει από τον συνεργάτη να της δοθεί ο κωδικός και δεν θα πρέπει ποτέ να τον γνωστοποιεί σε τρίτους.

Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον ως άνω δικτυακό τόπο δεν μπορεί να δοθεί ή μεταφερθεί ή χρησιμοποιηθεί από τρίτους χωρίς τη ρητή άδεια της “Intersys A.E.”.

Η “Intersys A.E.” εγγυάται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των συνεργατών της με βάση τα κατά καιρούς ισχύοντα συναλλακτικά ήθη. Η “Intersys A.E.” ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια και για παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το δικτυακός τόπος της “Intersys A.E.” ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η “Intersys A.E.” ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του δικτυακού της τόπου.

Απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο και σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά απευθείας την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί.

Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω του δικτύου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην ανώνυμη εταιρία "Intersys Α.Ε." ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των.