Η συνολική λειτουργία της εταιρίας INTERSYS Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα  Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι όπως διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου συστημάτων ποιότητας  ISO 9001:2015, της σχετικής νομοθεσίας και τις απαιτήσεις της αγοράς, για την εφαρμογή των οποίων καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας δεσμεύεται η Διοίκηση της εταιρείας. Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.

TOP